Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

DOWNLOADS

होस्टल संचालन सम्बन्धि सूचना - प्रस्ताव ढाचा - २०७८-०४-२६

मौजुदा सूची दर्ता निवेदन - २०७८/०४/०२

सेवा करार सम्बन्धि सुचना - प्रस्तावको ढाँचा - २०७८-०४-१४

दरखास्त फारम (चिकित्सा सेवा तर्फ)

फारम - हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना फारम २०७८-०१-२४

फारम - क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना

दर्खास्त फारम (Application Form)

Regarding Building Lease