Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal

PUBLICATIONS

सूचना नं ४५- अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८१-०२-०१
 1 month ago
सूचना नं. ४२:- छनौट सुची सम्बन्धि संसोधित सूचना - २०८१|०१|२८
 1 month ago
सूचना नं. ४१ :- छनौट सुची सम्बन्धि सूचना - २०८१|०१|२७
 1 month ago
सूचना नं.३३ :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|१२|२६
 2 months ago
सूचना नं.३० :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|११|०६
 4 months ago
सूचना नं.२८ :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|१०|२८
 4 months ago
सूचना नं.१८:- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|०७|१६
 7 months ago
सूचना नं. : ४८ - प्राध्यापन सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/१२
 1 year ago
सूचना नं. : ४६ - सूचना नं. ४१ अनुसार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/०८
 1 year ago
सूचना नं. : ३७ -हाउस अफिसर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९/१२/०३
 1 year ago